تقاطع غیر همسطح سنگ بست-سرخس
تقاطع غیر همسطح سنگ بست-سرخس